درخواست همکاری

عضوی از خانواده پیشگامان دنیای فناوری باشید.

.png , .jpg , .jpeg , .gif , .PNG , .JPG , .JPEG , .GIF
تصویر شما
توجه :

در رزومه، سوابق تحصیلی به صورت کامل به همراه نام دانشگاه، تاریخ شروع و پایان ذکر شود.
در رزومه، سوابق کاری(در صورت وجود)، شامل تاریخ شروع به کار، تاریخ قطع همکاری، دلیل قطع همکاری، حقوق دریافتی ذکر شود.

.pdf , .doc , .docx , .PDF , .DOC , .DOCX