اولین جلسه پرونده الکترونیک سلامت

اولین جلسه پرونده الکترونیک سلامت در استان گلستان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار گردید.

#ناب #پرونده_الکترونیک_سلامت