اردوگاه نمایشگاه بین المللی در سیل گلستان اردوگاه نمایشگاه بین المللی در سیل گلستان

در راستای اهداف کمک به هم وطنان و سرعت بخشیدن به توسعه نیازهای نرم افزاری سامانه ناب به دلیل سیل گلستان در فروردین ماه 1398، تیم نرم افزار شرکت، در اردوگاه نمایشگاه بین الملی به همراه مدیرعامل شرکت مستقر شدند.

#ناب #سیل #نمایشگاه_بین_الملی #مخاطرات