کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در استان کرمان

کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در مرکز آموزش، پژوهش و درمانی شهید باهنر کرمان نصب و راه اندازی گردید.

#کیوسک_نوبت_دهی #نوبت_دهی