جلسه مشوق های بیمه سلامت استان گلستان جلسه مشوق های بیمه سلامت استان گلستان

جلسه مشوق های بیمه سلامت استان گلستان با حضور مدیران کشوری و استانی برگزار گردید.در این جلسه مدیر کل بیمه سلامت استان گلستان فرمود: طرح مشوق‌های بیمه‌ ای جهت خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های ارتقاء سلامت به ‌صورت پایلوت در استان گلستان اجرا می‌شود.

#ناب #پرونده_الکترونیک_سلامت #بیمه_سلامت #سلامت